Başlangıç » Nedir » Bakanların ve Bakanlık Teşkilatlarının seçilmesi/oluşturulması ve görevi.

Bakanların ve Bakanlık Teşkilatlarının seçilmesi/oluşturulması ve görevi.

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Bakanların ve Bakanlık Teşkilatlarının seçilmesi/oluşturulması ve görevi. Siyaset
Her bakanlığın başında bir bakan bulunur; fakat bakanlıkları olmayan bakanlar da söz konusudur. Bunlara devlet bakanları denilmektedir. Devlet bakanları, başbakana yardım etmek, onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulu’nda koordinasyon sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla istihdam edilmektedir. Devlet bakanları, uygulamada, Başbakanlığa, “bağlı” ve “ilgili” statüdeki kuruluşların siyasal yönetimi ile hükümet ilişkilerinde koordinasyonu yürütmek gibi işlevler de yapmaktadırlar. Bakanlar Kurulunda Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla sayıları 20’yi geçmemek kaydıyla Devlet Bakanlığı görevlendirilebilir.
Merkezi idarenin üstlendiği hizmetler bakanlıklar aracılığıyla yerine getirilmektedir. Bu nedenle her bir bakanlık belirli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bakan, bakanlığın en üst amiri olup bakanlığı temsil etmek, bakanlıktaki kamu görevlilerine emir ve yön verip denetlemek, bakanlık adına harcamaları imzalamak, yönetmelik yapmak ve bakanlığın hükümet ve yasama ile olan ilişkilerini sağlamak görevleri vardır.
Bakanlıklar kanunla kurulur ve devlet tüzel kişiliğini temsil ederler. Anayasanın 113’üncü maddesine göre Bakanlar görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yüce divana verildiklerinde Bakanlıkları düşer.
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanuna göre; Bakan kuruluşun en üst amiridir ve Müsteşar bakanın emrinde ve onun yardımcısı olarak bakanlık hizmetlerini bakan adına yürütür. Bu amaçla Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar.
3046 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle Bakanlık Merkez teşkilatı ve Bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir. Buna göre:
Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir;
Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir;
Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur;
Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz;
Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16