Kategori: Nedir

Hukuk

Üst hakkı Nedir?

Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği...

Hukuk

Adi şirket Nedir?

Iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.

Hukuk

Mecmu Nedir?

Toplam, yığılmış, bir araya getirilmiş.

Hukuk

İstisna Akdi Nedir?

Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.

Hukuk

vekil Nedir?

Nâzır, bakan. Bir kimseyi vekâlet sözleşmesi ile temsil eden. Başkası nam ve hesabına hareket eden ve bir kısım işler yapan.

Hukuk

Baliğ Nedir?

Eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;

Hukuk

Resim Nedir?

Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir.

Hukuk

teselsül Nedir?

Birden çok kimsenin alacaklıya karşı aynı borcun tamamını yükümlenmelerine veya birden çok alacaklının tek bir borcu istemeye hakkı olduğunu gösteren...

Hukuk

TEAMÜL Nedir?

bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır.