Başlangıç » Nedir » Fizik Nasıl Sevdirilir?

Fizik Nasıl Sevdirilir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Fizik Nasıl Sevdirilir? Fizik

Öncelikle belirtmek gerek fizik dersi birçok dersten farklı. Öğrencilere sorduğumuzda genel olarak fizik dersini zor bir ders olarak nitelendirir­ler. Peki fizik dersini öğrencilerin sevmesi ve ba­şarılı olmaları için neler yapılabilir?

Öncelikle fizik dersini öğrenmenin öğrenciye katacağı özellikler belirtilmeli. Çünkü bilimin, özellikle de fiziğin öğrencinin hayatına getireceği yenilikler çok fazla. Fizik dersini anlamış ve öğren­miş bir kişinin hayata ve etrafındaki eşyalara bakı­şı çok farklı olacaktır. Örneğin, etrafımızda kullan­dığımız, hayatımızı kolaylaştıran lambalar, televiz­yon, bilgisayar, cep telefonu gibi aletlerin hepsi fi­zikteki gelişmelerin bir sonucu. Fizik dersini iyi anlayan bir öğrenci etrafında kullandığı bu aletle­rin nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını anlayacak ve “bu aletleri nasıl geliştirebilirim?” diye düşünme­ye başlayacaktır.

Fizik dersi formüller ve rakamlarla boğulduğu zaman anlaşılmaz hale gelmeye ve dolayısıyla öğ­renci de ondan kaçmaya başlıyor. Halbuki sınıf tahtasında anlaşılmaz gibi görünen fizik dersi as­lında bize etrafımızdaki canlı-cansız her şeyin bir­birleriyle etkileşimini ve işleyişini öğreten bir ya­şam kılavuzu.

Yapılması gereken, ezberden kaçındıran ve ne­den-nasıl sorularıyla iç içe, üç boyutlu düşünmeye zorlayan hayal gücünün bol kullanıldığı bir eği­tim metodunu uygulamak. Başarının ölçülmesi de fizikte önemli bir kısım. Bence değerlendirme ya­parken yalnızca formülleri kullanarak zor hesapla­malar yapabilenler değil, konuyu kavrayanlar, fizikteki bildiklerini günlük hayatla özdeşleştirebilenler de başarılı kabul edilmeli.

Fizik dersinde başarılı olmak için ezberleme değil konuyu anlamanın önemli olduğu belirtilme­li. Örneğin, öğrenciye Newton kanunlarını ezber­letmek yerine, bu kanunları hayatımızda nasıl kul­landığımız öğretilmeli. Atılan bir cismin buz üze­rinde uzun süre toprak üzerinde kısa bir süre ha­reket edeceğini herkes bilir. Ama bunu neden böy­le olduğunu Newton kanunları açıklar. Bunun gibi fizikteki bazı konularının günlük hayattaki konumlarından söz edilmeli. Yine, dirençler ve elektrik konusu fizikteki farklı konularda biridir. Ama etra­fımızda kullandığımız lambalar, elektrikli ısıtıcıla­rın birer direnç olduğunu öğrenince, öğrencinin konuya olan ilgisi artacaktır. Ayrıca elektromanye­tik dalgalar yine fizikte ilginç bir konudur. Ama öğrenci televizyon ve radyo sinyallerin, röntgen ci­hazının, uzakta kumandaların elektromanyetik dalgalarla çalıştığını ve ışığın da bir elektromanye­tik dalga olduğunu bilirse, konuyu sevecek ve öğ­renmek isteyecek. Ve de fotoelektrik olay da deği­şik bir konudur. Bu konunun anlaşılması demek, gü­nümüz binalarında çokça kullanılan otomatik ola­rak açılıp kapanan kapıları, yine geceleri otomatik olarak çalışan lambaların işleyiş prensibini anla­mak demektir. Bu gibi örnekler arttırılabilir. Esas olan öğret­menlerin, öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için benzer örnekleri kullanarak fizik dersiyle ger­çek hayat arasında bağlantı kurmasıdır. O zaman fizik dersi ilgi çekici olacak ve öğrenciler için ko­laylaşacaktır.

Kaynak: M. İbrahim Coşkun (Fizik Öğretmeni), “Fizik Nasıl Sevdirilir?”,Bilim ve Teknik, Nisan 2006. 


2010-07-12