Başlangıç » Nedir » Hastanelerin çeşitleri nelerdir?

Hastanelerin çeşitleri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 23 Nisan 2010 Yorum Yaz

Hastanelerin çeşitleri nelerdir? Tıp
Yataklı tedavi kurumları olarak da adlandırılan hastaneler, sundukları hizmetlerin türlerine, hastaların hastanede ortalama kalış süreleri, hastanenin mülkiyetine ve yatak adetlerine göre çeşitli şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir.
Sundukları hizmet türlerine göre hastaneler:
Sunulan hizmet türlerine göre hastaneler; genel hastaneler, özel dal hastaneleri ve eğitim hastaneleri olarak çeşitlenmektedir.
Genel hastaneler: Her türlü acil ve acil vaka ile yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dalları ile ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan veya yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlardır.
Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanların, ya da bir organ veya organ grubu hastaların müşahede, muayene, teşhis ve tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.
Eğitim hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve ileri dal uzmanları yerleştirilen genel ve özel dal yataklı tedavi kurumları ile rehabilitasyon merkezleridir.
Ortalama kalış süresine göre hastaneler:
Kısa kalış süreli hastaneler, genellikle ortalama yatış süresi 30 günden az olan genel veya özel dal hastaneleridir. Ortalama yatış süresinin 30 günden daha fazla olduğu genel veya özel dal hastanelerine ise uzun kalış süreli hastaneler adı verilmektedir.
Mülkiyetlerine göre hastaneler:
Mülkiyetlerine göre diğer bir deyişle finansal kaynakların türüne göre sınıflandırılma, başka bir sınıflandırılma türüdür. Burada hastanenin mülkiyetinin kurum ve kuruluşlara ait olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Bu noktadan hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na, Sosyal Sigortalar Kurumu’na, kamu iktisadi kuruluşlarına, tıp fakültelerine, belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışındaki bakanlıklara ve özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilmektedir:
Yatak sayılarına göre hastaneler
Bu sınıflamada genellikle kadro, personel, finansman, malzeme dağıtımı ve istatistik bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Yatak adetlerine göre yapılan sınıflama şu şekildedir.
· 50 yataklı hastaneler
100 yataklı hastaneler
200 yataklı hastaneler
400 yataklı hastaneler
400 ve üzeri yataklı hastaneler.
Ülkemizde kullanılmayan bir diğer sınıflama türü ise hastanelerin akredite edilme durumuna göre yapılan; akredite olmuş ve akredite olmamış hastane sınıflamasıdır. Başka bir sınıflama ise hizmet kapsamına göre yapılan sınıflamadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler, ikinci basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.
 
 
 2010-04-23