Başlangıç » Nedir » Kalite Güvence Sistemi Nedir?

Kalite Güvence Sistemi Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kalite Güvence Sistemi Nedir? Kalite
Globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin güvenceli bir biçimde sürekli korunmasının gerekliliği ve bunun da bir yönetim işi olduğu, bu işin de belli bir boyut ve ölçüler içindeki çabalarla gerçekleştirilebileceği başka bir deyişle sistem olmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gerçekten yola çıkılarak birçok ülkenin bilimsel ve teknik nitelikli araştırmacıları, sistem modelleri üzerinde çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalar neticesinde Kalite Güvencesi Sistemi’ni geliştirmişlerdir.
Kalite güvencesi, bir ürün yada hizmetin müşteri ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarının aynı amaç doğrultusunda bir araya getirilmesidir [1].
TS 9005 Kalite Sözlüğü’nde kalite güvencesi “Ürün yada hizmetin kalite için belirlenmiş gereklilikleri karşılamada yeterli güveni sağlayacak planlı ve sistematik faaliyetler bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Kalite güvencesinin temelinde ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımlarının belirtilmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmeyle kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kısaca, kalitenin, müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekille sağlanması demektir [2].
Kalite Güvence Sisteminin amacı tüm kuruluşu ,kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen süreçler zinciri olarak ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyine asgari maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, eşgüdümü sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek,gereken önlemleri almaktır [1; s.9].
Kalite Güvencesi’nin sağlanması için tüm müşteri gereklilikleri öncelikle bilinmelidir. İşletmeler müşterileri ile çok sıkı iş birliği içinde olmalıdır. Bu durum herhangi bir Kalite Güvence programının olmazsa olmaz koşuludur. Herhangi bir çalışma başlamadan önce müşteriden yeterli bilgi toplanmalı, bütün çalışmalar planlanmalı ve gerekli talimatlar detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Kalite Güvencesi bir işletmenin bütün fonksiyonlarını toplam olarak bütünleştirilmesini ve kontrolünü gerektirir. Yalnızca muayene ile kalite elde edilmez; kalite müşteri gerekliliklerinin tamamlandığı aşamada tasarımlanmalıdır. Bu duyarlı kalite oluşturma çalışmaları üretim, planlama, imalat ve sevkıyat ile satış sonrası aşamalarda da sürdürülmelidir.
Kalite Güvencesi, yönetimin devredemeyeceği fonksiyonlarından birisidir. Yönetim tüm fonksiyonları bütünleştirme operasyonlarını kendisi yürütmelidir. Kalite, yalnızca bir imalat sürecinde oluşturulabilecek bir şey değildir. Kalite güvencesi, istenilen sonuca ulaşmak için işletmede toplam bütünleştirme gerektiren bir felsefedir. Ancak bir çok kuruluşta yönetim bu sorumluluğu yeterince önemsememekte ve Kalite Güvencesi’nin merkezi felsefesi yeterince anlaşılmamaktadır.
Kaynaklar:
1. Bozkurt ve Odaman, s. 8
2. Muhittin Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi, 7.b., İstanbul : Alfa Yayınları, 2001, s. 350.
 2010-03-03