Başlangıç » Nedir » Kolektif şirketin kurulabilmesi için kaç kademeye ihtiyaç vardır?

Kolektif şirketin kurulabilmesi için kaç kademeye ihtiyaç vardır?

Posted by: Faruk ŞENEL 26 Mart 2010 Yorum Yaz

Kolektif şirketin kurulabilmesi için kaç kademeye ihtiyaç vardır? Hukuk
Kolektif şirketin kurulabilmesi için 3 kademeye ihtiyaç vardır:
Şirket sözleşmesinin yapılması: Bu sözleşme yazılı şekilde olmalıdır. TK.155 gereğince aşağıda sayılı konuların şirket sözleşmesinde yer alması mecburidir. Bunlar:
Ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve tabiiyetleri,
Şirketin kolektif olduğu,
Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
Şirket mevzuu,
Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu, eğer şahsi emek söz konusu ise bu emeğin mahiyet ve şümulü,
Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya mezun olduklarıdır: Şirket sözleşmesinin bu zorunlu şartları dışında ortaklar isterlerse ek olarak başka konuları da sözleşmeye koyabilirler. Bunlara ihtiyari kayıtlar denir. Örneğin, ortakların iç ilişkide kar ve zarara katılma oranları, şirket süresi v.s.
İmzaların noter tarafından tasdiki: Şirket sözleşmesi taraflar arasında düzenlenip imzalandıktan sonra bu imzaların noter tarafından tasdik olunması gerekir. İmzasını tasdik ettirmekten kaçınan ortak sözleşmeye aykırı davranmış sayılır. Bu nedenle kendisinden tazminat istenebilir.
Sözleşmenin tescili ve ilanı: Kolektif şirketi kuranlar, imzaların noterce tasdikinden sonra şirketi ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdürler.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.2010-03-26