24 Mart 2010

Öğrenme halkası yaklaşımı fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Eğitim
Eğitim

Fen öğretiminde “öğrenme halkası” yaklaşımına yer verilmesinin öğrencilerde, zi­hin gelişimi, muhakeme ve öğrenme gibi çeşitli yetenekleri ne ölçüde etkilediği bir­çok araştırmaya konu edilmiştir. Yapılan araştırmaların çoğunda, öğrenme halkası­nın öğrencilerin zihin yeteneklerini geliştirdiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Kimi araştırmalarda da fen öğretiminde, öğrenme halkası ile diğer öğretim yöntem­lerinin etkililiği sınanmış ve özellikle somut kavramların öğrenilmesinde, öğrenme halkası yaklaşımının diğerlerinden daha etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu yak­laşımın uygulandığı fen derslerinde, öğrencilerin kavram ve zihin yeteneklerinin geliştiği, öğrencilerin eğitim ortamlarından memnun kaldıkları görülmüştür. Araş­tırmalarda öğrenme halkası yaklaşımındaki etkinlik sırasının da önemli olup olma­dığı ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar, etkinliklerin hiçbirinin ihmal edilemeyeceği ve etkinlik sırasını değiştirmenin de bir yarar sağlamayacağı yönünde bulgular or­taya koymuştur. Ayrıca yapılan araştırmalarda, öğrenme halkası benimsenerek gerçekleştirilen kavram öğretimi sürecinde öğrencilere, araç-gereçleri sağlayıp on­lara ne yapacaklarını söylemenin de uygun olmadığı yönünde bulgular elde edil­miştir.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...