Başlangıç » Nedir » Sindirim sistemi terimleri

Sindirim sistemi terimleri

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Sindirim sistemi terimleri Tıp
Sindirim sistemi ağız boşluğu ile başlar anüs ile biter. Sindirim işleviyle ilgili organlar topluluğu sindirim sistemini oluşturur. Büyük sindirim bezleri, sindirim borusuna açılan iki büyük bezdir: Karaciğer ve pankreas. Ağız boşluğu çevresine yerleşmiş tükürük bezleri, ağız boşluğuna açıldıkları için sindirim sistemine ait bezlerdir.
Sindirim sistemini yapan organlar: Ağız boşluğu, dudak, yanak, diş, dil, kulak altı tükürük bezi, dilaltı tükürük bezi, çene altı tükürük bezi, yutak, yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, kolonlar, düz bağırsak, anüs, karaciğer, pankreas, safra kesesi.
Achalasia: Gevşeme.
Anal fissura: Anüste oluşan longittudinal yarıklar.
Anal fistula: Kriptoglandular enfeksiyon sonucu oluşan apselerin perianal bölgeye açılması sonucu oluşan fistül.
Anorectal abscess: Anal bezlerde başlayan enfeksiyonun yayılması ile oluşan apse.
Anorexia: Yiyememe durumu.
Antrectomy: Antrumun çıkarılması.
Anus: Sindirim borusunun en altta dışa açıldığı delik.
Aphagia: Yutamama.
Appendectomy: Appendiksin çıkarılması.
Appendicitis: Appendiks vermiformisin tıkanması iltihabı.
Appendix vermiformis: Kör bağırsak üzerindeki parmaksı uzantı.
Bucca: Yanak.
Caecum: Kör bağırsak.
Canalis analis: Anal kanal.
Cavitas oris: Ağız boşluğu.
Cervix dentis: Boyun.
Cheilitis: Dudak iltihabı.
Cheiloplasty: Dudağın plastik ameliyatı.
Cholecyst: Safra kesesi.
Cholecystectomy: Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması.
Cholecystitis: Safra kanallarının iltihabı.
Cholecystitis: Safra kesesi iltihabı.
Cholecystography: Röntgen ışınları aracılığıyla safra kesesi filminin alınması.
Colectomy: Kalın bağırsağın kesilerek çıkarılması.
Colic: İçi boş organlarda birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılı kasılmalar.
Colitis: Kolon iltihabı.
Colon diverticulum: Kolon duvarında torbalanma.
Colon: Kolon.
Colostomy: Kalın bağırsağın karın duvarına ağızlaştırılması.
Constipation: Kabızlık.
Corona dentis: Kron, taç.
Corpus gastricum: Midenin gövde bölümü.
Cystectomy: Kistlerin çıkarılması.
Dens: Diş.
Dental caries: Diş çürümesi.
Dentes canini: Köpek dişleri.
Dentes desidua: Süt dişleri.
Dentes incisivi: İnsisiv dişler.
Dentes molaris: Azı dişleri.
Dentes permanentes: Kalıcı dişler.
Dentes premolaris: Ön azı dişleri.
Dentes: Dişler.
Diarrhea: İshal.
Ductus choledochus: Koledok kanalı.
Ductus cysticus: Safra kesesinden çıkan ve duktus hepatikus kommunisle birleşen safra kanalı.
Ductus pancreaticus: Pankreas kanalı.
Duodenum: İncebağırsağın ilk parçası.
Dyspepsia: Sindirim bozukluğu, hazımsızlık.
Dysphagia: Yutma güçlüğü.
Endoktrin kısım: Seröz kısım içinde dağılmış küçük adacıklar.
Enteritis: İnce bağırsak iltihabı.
Fauces: Boğaz.
Femoral hernia: Femoral üçgende gelişen fıtık.
Fistula: İçi boş bir organın başka bir içi boş organa ya da deriye ağızlaşması olgusu.
Frenulum linguae: Dili ağız tabanına bağlayan mukoza kıvrımından oluşmuş bağ.
Fundus: Midenin giriş bölümünden sonra gelen kubbe benzeri bölümü.
Gaster: Mide.
Gastrectomy: Midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınması.
Gastritis: Midenin iltihabı.
Gastrojejunostomy: Mide ile yeyunumun ağızlaştırılması.
Gingiva: Diş eti.
Gingivitis: Diş eti iltihabı.
Gl. Duodenalis: Duodenal bez.
Gl. İntestinalis: İntestinal bez.
Gl. Parotidea: Kulak altı tükürük bezi.
Gl. Sublingualis: Dilaltı tükürük bezi.
Gl. Submandibularis: Alt çene kemiğinin altında, iki yanda, deri ile kemik arasına yerleşik bezler.
Glandula salivaria: Tükürük bezi.
Glandula: Salgı bezi.
Glossa: Dil.
Glossitis: Dil iltihabı.
Halitosis: Soluğun kötü kokması.
Hematemesis: Mide kanaması sonucu kusulan kan.
Hematochezia: Kanlı dışkı.
Hemorrhoids: Anal kanal duvarında bulunan venlerdeki venöz genişleme.
Hepar: Karaciğer.
Hepatic abscess: Karaciğer absesi.
Hepatic cirrhosis: Karaciğerde parankimal hücre yıkılması ve fibrozisle giden geri dönüşsüz bir hastalık.
Hepatitis: Karaciğer iltihabı.
Hepatocellular carcinoma: Karaciğer kanseri.
Hepatocytus: Karaciğer hücresi.
Hepatomegali: Karaciğer büyümesi.
Hiatus hernia: Karın boşluğundaki organlardan birinin diyaframayı zorlayarak yemek borusu deliğinden yukarıya doğru çıkması.
Hyperperistalsis: Peristaltik hareketlerde artış.
İcterus: Sarılık.
İleum: İnce bağırsağın üçüncü ve son parçası.
İleus: Bağırsak tıkanması.
İncisional hernia: Ameliyat sonrası kesi yerinde gelişen fıtık. 1.9.4. Ameliyat Terimleri
İnguinal hernia: Kasık fıtığı.
İnsulinoma: Pankreasta B hücrelerinden kaynaklanan bir adacık tümörü.
İntestinal intoxication: Toksit nitelikteki metabolizma artıklarının bağırsaklardan emilerek kan ve dokulara geçmesi sonucu gelişen zehirlenme.
İntestinum crassum: Kalın bağırsak.
İntestinum tenue: İnce bağırsak.
İntoxication: Zehirlenme.
Jejunum: İnce bağırsağın orta parçası.
Labium: Dudak.
Lingua: Dil.
Malabsorption: İnce bağırsak, pankreas ya da safra yolları hastalıklarına bağlı olarak gelişen emilim bozukluğu.
Melena: Mide kanaması sonucu kanın dışkı ile çıkması.
Meteorism: Gaz nedeniyle karın şişliği.
Mine: Dişin taç kısmında yüzeyi kaplayan en sert kısmı.
Obesity: Vücutta aşırı yağ toplanması.
Obstruction: İçi boş organlarda birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılı kasılmalar.
Oesophageal atresia: Yemek borusunun doğuştan veya patolojik olarak kapanması.
Oesophagitis: Yemek borusu iltihabı.
Oesophagotomy: Özofagogastrik sfinkter kaslarına kesi yapılarak genişletme operasyonu.
Oesophagus: Yemek borusu.
Özefagus divertikülleri: Özefagus duvarının bir yerinden dışarıya doğru torba gibi çıkıntı yapması.
Palatum: Damak.
Pancreas: Karın boşluğunda yatay olarak uzanan, dış ve iç salgı salgılayan bez.
Pancreatitis: Pankreas iltihabı.
Paralytic ileus: Bağırsak kaslarındaki felç nedeniyle, mekanik tıkanma olmamasına rağmen, bağırsak içeriğinin ileriye doğru hareket edememesi.
Parenchyma: Karaciğerin karaciğer hücrelerinden yapılmış işlevsel kısmı.
Parotitis: Kabakulak.
Pars cardiaca: Midenin giriş bölümü.
Penetration: İçi boş bir organın lümenin daralması.
Peptic oesophagitis: Mide asidinin özofagusa geri kaçması sonucu oluşan özofagus iltihabıdır.
Peptic ulcus: Mide ve duodenumda asit-pepsin aktivitesinin artışı sonucu doku kaybı ile ortaya çıkan yara.
Perforation: İçi boş bir organın yırtılması.
Peritonitis: Periton denilen karın zarının iltihabı.
Pharynx: Yutak.
Plastron: Perfore appendikse omentumum yapışarak oluşturduğu yapıdır.
Pneumatic dilatation: Özefagogastrik sfinkterin basınçlı hava ile dilate edilmesi.
Polyipsia: Çok su içme.
Polyp: Bağırsak lümenine sarkan saplı ya da sapsız solid kitle.
Polyphagia: Çok yeme.
Proctitis: Düz bağırsak iltihabı.
Prolapse of rectum: Rektumun anüse doğru sarkması.
Pruritus ani: Anüsün kaşınması.
Pylorus: Midenin onikiparmak bağırsağına açıldığı yere yakın darlaşmış bölümü.
Radix dentis: Kök.
Rectum: Düz bağırsak, kalın bağırsağın parçası.
Reflux: Reflüks.
Regional enterit: En sık terminal ileumu tutan, granülom ve ülserasyonlarla ortaya çıkan inflamatuar bir hastalık.
Regurgitation: Yiyeceklerin mideye inmeden geri çıkarılmasıdır.
Sialadenectomy: Tükürük bezinin ameliyatla alınması.
Staphyle: Küçük dil.
Stomatitis: Ağız boşluğunu çevreleyen mukozanın iltihabı.
Strangulatio: Dolaşımın bozulduğu bir ileus tipidir.
Stroma: Karaciğer lobulusları arasındaki bağ doku.
Tonsilla pharyngealis: Yutak duvarında mukoza katmanında bulunan bademcikler.
Umblical hernia: Göbek fıtığı.
Uvula: Küçük dil.
Ülseratif kolit: Kalın bağırsakta ülserlerle ortaya çıkan inflamatuar bir hastalık.
Vagotomy: Kafa çifti sinirinin kesilmesi.
Ventriculus: Mide.
Volvulus: Proksimaldeki bağırsak halkasının distaldeki halkanın içine girmesi ile oluşan ileus tipi.
Zenker divertikülleri: Farinksle özefagusun birleştiği yerde lateral duvarda oluşan divertiküller.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-14