4 Ekim 2010

Sınıf öğretmenliği bölümünde müzik eğitimi

Müzik
Müzik

1998-1999 Eğitim Öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına göre müzik dersi, mmüzikI adıyla III. yarıyılda haftada 2 saat, müzik II adıyla IV. yarıyılda haftada 2 saat, müzik öğretimi adıyla da V. yarıyılda iki saati teorik, iki saati uygulama olmak üzere hafta 4 saat şeklinde öğretimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu üç bölümle ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.

“Müzik I: Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları.

Müzik II: Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları; müziğe tarihsel bakış, diğer kültürlerdeki müziksel yapılar, müzik becerilerinin geliştirilmesi; çalgı, ses ve nota eğitimi, müzikte ünitelere uygun konular, oyunlu çocuk müzikleri.

Müzik Öğretimi: İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri; İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri; müzik ders planlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi, müzik becerilerinin geliştirilmesi; dinleme, söyleme, çalma ve besteleme çalışmaları” (Yükseköğretim Kurulu).

Tespit edilen eksiklikler ve eğitim düzeyinin daha yükselmesi doğrultusunda yapılan değişikliklerle Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 2006-2007 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, müzik dersi, müzik adıyla III. yarıyılda bir saati teorik, iki saati uygulama olmak üzere haftada 3 saat, müzik öğretimi adıyla IV. yarıyılda bir saati teorik, iki saati ise uygulama olmak üzere haftada 3 saat şeklinde öğretimi gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu iki bölümle ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.

“Müzik: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye‟de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

Müzik Öğretimi: Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları” (Yükseköğretim Kurulu).

Nurikadıoğlu (2000) “İlköğretim Kurumlarında Müzik Dersinde Karşılaşılan Sorunlar” konulu araştırmasında, ilköğretim kurumlarında mevcut sorunların artarak devam ettiğini, müzik dersi için haftalık ders saatinin, müzik dersliğinin ve araç gereçlerinin yeterli olmadığını, müzik programının öğrencilerin günlük yaşamında kullanacağı özellikten uzak, ders kitaplarının, repertuarın ve sınıf öğretmenlerinin müzik bilgilerinin yetersiz olduğunu tespit etmiştir.

Kaptan (2004) “Bolu İli İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerini İşleyişi ile İlgili Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi” konulu araştırmasında, müzik eğitimine ilişkin yetersizliklerin en büyük nedeninin, sınıf öğretmenlerinin eğitimciliğe yönelik öğrenim gördüğü yıllarda ya müzik eğitimi almamış olması, ya da aldığı müzik eğitiminin çok kısa süreli ve dar bir kapsamda verilmiş olduğu sonuçlarına varmıştır.

Küçüköncü(1998) “Sınıf Öğretmenliğinde Müzik Eğitimi” konulu çalışmasında, sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimlerinin yeterli düzeyde verilmesinin, ilköğretim kurumlarındaki müzik derslerinin kalitesinin artması için mutlaka gerekli olduğunu belirtmiştir. Buna karşın günümüze kadar yapılan sınıf öğretmeni yetiştirme programlarındaki müzik eğitimi derslerinin, öğretmenlerin eğitimi bakımından yeterli olmadığını belirtmiştir

Kaynak: Dolunay Akgül Barış, Ebru Özata, “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 18, 27- 4, Aralık 2009.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...