Başlangıç » Nedir » Su Ürünlerinin Sigortalanmasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Su Ürünlerinin Sigortalanmasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Su Ürünlerinin Sigortalanmasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir? Su Ürünleri
Sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan hastalıklar,
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari ) hastalıklar,
Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,
Hatalı ve yetersiz besleme,
Tesiste bulunan yem stoklarının gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler,
Sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin kasıtlı hareketleri ve kusurları,
Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar,
Kullanım izni olan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması,
I)Kullanım izni olmayan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması,
Uzmanlar tarafından tavsiye edilen tedavi programına sigortalı tarafından uyulmaması,
Denizdeki kafeslerde yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılma­ması nedeniyle meydana gelecek yara ve sıyrıklar,
Yetiştiriciden kaynaklanan nedenlerle, karadaki havuzlarda suyun debisinin sigortalının beyan ettiği mik­tarın altına düşmesi,
Mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatın zamanla aşınma, yıpranma veya işlevini göre­memesi (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),
Hangi nedenle olursa olsun nakliye sırasında meydana gelen hasarlar,
İşletme yönetiminin, mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatını gerektiği gibi bakıma tabi tutmaması veya ağır kusuru (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),
İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler,
Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde stoklama yapılması,
Kanibalizm,
ş) Hırsızlık,
Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, malzeme ile eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle ürün varlığın­daki eksilmeler,
Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı su ürünleri ve ekipman üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen ölümler, itlaflar,
ü) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm ölüm ve itlaflar,
Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil ol­mak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla kamu otoritesi tarafından yapılan müdahale­ler sonucunda meydana gelen ölümler, itlaflar,
y) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çar­pışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen ölümler,
z) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerek­tirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).
Kaynak: HDI Sigorta; Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları 01.01.20082010-03-06