Başlangıç » Etiket Arşivi Felsefe (page 10)

Tag Archives: Felsefe

Hegel’in (1770-1831) felsefi anlayışı nasıldır?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Alman idealizminin ve rasyonalizminin öncülerindendir. Hegel’e göre deneye başvurmadan sırf düşünce (spekülasyon) ile kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü suje ile obje aynı aklın değişik biçimlendirmeleridir. Objenin kendisi de suje gibi akla dayanır. ...

Rene Descartes’in felsefi anlayışı nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Modern felsefenin kurucusu sayılır. Modern Rasyonalizm’in öncüsü ve Analitik Geometrinin kurucusudur. Descartes’a göre üç türlü bilgi vardır: Doğuştan gelen Yapma Arızi bilgiler Allah fikri, ruh, uzay ve tüm matematiksel düşünceler doğuştandır. Doğuş...

Farabi’nin felsefik yaklaşımı nasıldır?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aristotelesçi düşünürdür. İslam felsefesinin kurucusu sayılır. Farabi’ye göre gerçeğin başında zorunlu varlık olan Allah vardır. Allah varlığını kendisinden alır. O,hakiki ve sonsuz varlıktır. Allah doğrudan bir varlık yaratır. Yarattığı bu ilk varlı...

Doğru bilginin İmkânı nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğru Bilginin mümkün olduğunu ileri sürenlerdir. Burada bilginin değeri ve kaynağı konusu birleştirilmiştir. Bunlara Dogmatikler de denilebilir. Dogmatizm: Bir takım ilkelerle insan bilgisinin mutlak hakikate ulaşabileceğini iddia eden anlayışa deni...

Septisizm (Şüphecilik) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

(Duyularımız bizi yanıltır,gerçeği bilmek mümkün değildir,yapılacak şey yargıdan kaçınmaktır) Septisizm Sofizm’in sistemleştirilmiş şeklidir. Septisizm akımının önde gelen isimleri Pyrron, Timon, Arkesilaos ve Karneadestir. Septisizm, insan zihninin ...

Sofizm (sofistler) nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sofistler, herkesin üzerinde birleşebileceği bir bilginin olamayacağını savunurlar. ”Gezgin öğretmenler” olarak da bilinen sofistlere göre hakikatler ve değerler toplumlara ve hatta insanlara göre değişebilir. Çünkü bilgi olarak yalnızca duyu algılar...

Doğru bilginin imkânsızlığı nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İlkçağ felsefesinin ilk dönemi bir doğa felsefesi niteliği gösterir. O dönemin filozofları sadece duyularla evrenin açıklamasını yapmaya çalışmışlardır. Yani naiv (yöntemsiz, sistemsiz) bir empirizm (deneycilik) ile evren hakkında kesin bilgilere var...

Bilgi kuramının temel problemleri nelerdir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilgi Kuramının temel problemi Doğru bilginin imkanı (mümkün olup olmadığı) problemidir. İlkçağ filozofları bilginin kaynağını sorgulamadan önce, bilginin değeri yani kesin doğru bilginin olup olmadığı üzerinde durmuşlardır. ...