Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 4)

Tag Archives: Hukuk

Kıymetli evrakta def'iler

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Senedin metninden anlaşılan defiler Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler Şahsi defiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009. ...

Kıymetli evrakın sınıflandırılması

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

· Temsil ettikleri hakkın türü bakımından Devir şekilleri bakımından §  Nama yazılı senetler §  Emre yazılı kıymetli evrak §  Hamile yazılı kıymetli evrak Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”,  İstanbul İnşaat Mühendisleri Od...

Kıymetli evrakın özellikleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup, borç senedi olarak düzenlenir. Kıymetli evrakın içerdiği hak tedavül kabiliyeti olan bir haktır. Kıymetli evrakta mücerretlik ...

Kooperatifin denetçileri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel kurul tarafından en az bir yıl için bir veya daha fazla olarak seçilen denetçiler, kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını incelerler. Yedek denetçiler de seçilebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir. ...

Kooperatifin Yönetim Kurulu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kooperatifi yöneten ve temsil eden icra organıdır. En az üç üyeden oluşur ve genel kurul tarafından dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları ...

Kooperatifin genel kurulu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel kurul bütün ortaklardan oluşur. Kooperatif ana sözleşmesini değiştirmek, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gereğince tasfiye kurulu üyelerini seçme ve de ibra etme, işletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir- gider farkının bölüşülmesi h...

Kooperatifin organları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetçiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009. ...

Kooperatifte ortakların borçları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bunlar, kanununda öngörülen ölçüde pay taahhüt etme ve kooperatife zarar vermeme borcudur. Ayrıca, ana sözleşme ile yapma ve yapmama, kişisel sorumluluk gibi çeşitli borçlar öngörülebilir. Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, kooperatifler a...

Kooperatifte ortakların hakları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Katılma hakları En az üç aydan beri kooperatife ortak olmayanlar hariç, her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ayrıca ortak, görüşmelerde bulunma, öneri yapma, muhalefeti zapta geçirme ve de genel kurulda kendisini temsil ettirme haklarına ...

Kooperatiflerin Kuruluşu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ana sözleşmenin hazırlanması: En az yedi ortak tarafından hazırlanan bir sözleşme imzalandıktan sonra imzalar noter tarafından onaylanır. Ana sözleşmede yer alabilecek hükümler üç çeşittir. Bunlar; mecburi, ihtiyari ve yorumlayıcı hükümlerdir. Mecbur...

Kooperatifler (Kooperatifler Kanunu)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kooperatif, Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, tüzel kişiliğe sahip olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılık yardım, dayanışma ve kefalet...

Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermaye Borcunu Ödeme Yükümü Yönetme Yükümü: Aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve bununla görevlidir. Ortaklık ile Rekabet Etme Yasağı: Bu yasak sadece müdürler için var...