Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 5)

Tag Archives: Hukuk

Limitet şirket ortaklarının hakları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

1. Malvarlıksal Hakları Kar Payı Hakkı: Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça ortaklar, sermaye koyma borçlarını yerine getirdikleri oranda, yıllık bilançoya göre elde edilmiş olan safi kardan pay alırlar. Tasfiye Payı Hakkı: Ortaklığın tasfi...

Limitet Şirket (TK.503-556)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Limitet şirket, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, şirket borçlarından sadece şirketin ve mal varlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi be...

Anonim şirketlerde denetçilerin görev ve yetkileri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilançonun kanun ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve bütçeyi denetlemek. Şirket hesaplarını denetlemek.Bundan kastedilen, şirket işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak üzere defterlerin en az alt...

Anonim ortaklık genel kurul kararlarının iptali

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya objektif iyi niyet kurallarına aykırı genel kurul kararlarına karşı şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede iptal davası açılabilir. Türk Ticaret Kanununun iptali düzenleyen 381. maddesi gereğince ancak aş...

Anonim şirketlerde denetçiler (Denetim kurulu)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Anonim şirketlerde denetim organı zorunlu organlardan bir tanesidir. Eksikliği şirket için bir fesih sebebidir.  Denetçi sayısı bir veya birden fazla olabilir, ancak beşi geçemez. Birden çok denetçiler bir kurul oluştururlar.  Denetçilerin pay sahibi...

Anonim Şirket (TK.269-474)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

TK.269. maddesi anonim şirketi “bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir” diye tarif eder. Bir anonim şirket ticaret unvanı, işletme konusu ve anonim şirket ol...

Adi komandit şirket

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu bir kişi ortaklığıdır ve birçok açıdan kolektif şirkete benzer. Komandit şirkette iki tür ortak vardır: Komandite (sınırsız sorumlu) ortakların kolektif şirket ortaklarından farkı yoktur. Bunlar şirketin yönetimini elinde tutan ve rizikoyu sınırsı...

Komandit Şirket (TK.243-268,475-484)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Komandit şirketin farklı iki türü vardır: Kişi ortaklığı olan adi komandit şirket ve sermaye ortaklığı olan hisseli (sermayesi paylara bölünmüş) komandit şirket. Adi Komandit şirket: Bu bir kişi ortaklığıdır ve birçok açıdan kolektif şirkete benzer. ...

Kolektif ortaklıkta dış ilişki:

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Her tüzel kişi gibi kolektif ortaklığın da üçüncü kişilerle ilişkiye girebilmesi için bu işle görevli temsilcilere sahip olması gerekir. Temsilci, yaptığı işlemlerle kolektif ortaklığı borç altına sokabilmek ve hak sahibi yapabilmek gücüne sahip olan...

Kolektif ortaklıkta iç ilişki

26 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kolektif ortaklığın idaresinde ferdi idare ilkesi geçerlidir. Yani kural olarak her ortak şirketi tek başına idare edebilir ve bu aynı zamanda da bir görevdir. Ancak bu hak sözleşme ile diğer ortaklardan alınıp bazı ortaklara veya sadece bir tek orta...