Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 5)

Tag Archives: Hukuk

Kooperatifin Yönetim Kurulu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kooperatifi yöneten ve temsil eden icra organıdır. En az üç üyeden oluşur ve genel kurul tarafından dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları ...

Kooperatifin genel kurulu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel kurul bütün ortaklardan oluşur. Kooperatif ana sözleşmesini değiştirmek, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gereğince tasfiye kurulu üyelerini seçme ve de ibra etme, işletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir- gider farkının bölüşülmesi h...

Kooperatifin organları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetçiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009. ...

Kooperatifte ortakların borçları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bunlar, kanununda öngörülen ölçüde pay taahhüt etme ve kooperatife zarar vermeme borcudur. Ayrıca, ana sözleşme ile yapma ve yapmama, kişisel sorumluluk gibi çeşitli borçlar öngörülebilir. Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, kooperatifler a...

Kooperatifte ortakların hakları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Katılma hakları En az üç aydan beri kooperatife ortak olmayanlar hariç, her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Ayrıca ortak, görüşmelerde bulunma, öneri yapma, muhalefeti zapta geçirme ve de genel kurulda kendisini temsil ettirme haklarına ...

Kooperatiflerin Kuruluşu

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ana sözleşmenin hazırlanması: En az yedi ortak tarafından hazırlanan bir sözleşme imzalandıktan sonra imzalar noter tarafından onaylanır. Ana sözleşmede yer alabilecek hükümler üç çeşittir. Bunlar; mecburi, ihtiyari ve yorumlayıcı hükümlerdir. Mecbur...

Kooperatifler (Kooperatifler Kanunu)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kooperatif, Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, tüzel kişiliğe sahip olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılık yardım, dayanışma ve kefalet...

Limitet şirket ortaklarının yükümlülükleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermaye Borcunu Ödeme Yükümü Yönetme Yükümü: Aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve bununla görevlidir. Ortaklık ile Rekabet Etme Yasağı: Bu yasak sadece müdürler için var...

Limitet şirket ortaklarının hakları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

1. Malvarlıksal Hakları Kar Payı Hakkı: Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça ortaklar, sermaye koyma borçlarını yerine getirdikleri oranda, yıllık bilançoya göre elde edilmiş olan safi kardan pay alırlar. Tasfiye Payı Hakkı: Ortaklığın tasfi...

Limitet Şirket (TK.503-556)

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Limitet şirket, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, şirket borçlarından sadece şirketin ve mal varlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi be...