Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 4)

Tag Archives: İlahiyat

Tevrat nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal...

Hamele-i Arş meleğinin görevi nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur: “Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler…” (el-Mü'min 40/7; ayrıca bk. el...

Kiramen katibin meleğinin görevi nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir. Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitl...

Azrail Kimdir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için “melekü'l-mevt” (ölüm meleği) adıyla anılmıştır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

İsrafil Kimdir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

sûra üflemekle görevli melektir. İsrâfil, sûra iki kez üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali   ...

Mikail Kimdir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Dört büyük melekten biri olup, kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Cebrail Kimdir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Dört büyük melekten biridir. Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir. Cebrâil'e (a.s.) güvenilir ruh anlamına gelen “er-Rûhu'l-emîn” de denilmiştir Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Meleklere inanmak farz mıdır?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” (e...

Meleklerin özellikleri nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Melekler nûrdan yaratılmış; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış nûrânî ve ruhanî varlıklardır Melekler Allah'a isyan etmezler, Allah'ın emrinden çıkmazlar, a...

Melek nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Teşrii irade nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Teşrîî (yasama ile ilgili) iradeye dinî irade de denir. Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. Allah'ın bu mânadaki bir irade ile bir şeyi dilemiş olması, o şeyin meydana gelmesini gerekli kılmaz. ̶...