Başlangıç » Etiket Arşivi İnşaat (page 19)

Tag Archives: İnşaat

Pursantaj usulü hakediş nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüklenimlerin bir bölümünde, sözleşmesinde belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hakedişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çı...

Projeksiyon, Previzyon nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve sayısal değerleri kullanarak; istatistik yöntemlerin (regresyon, kor...

Plankote nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli planlardır. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Özelge (İçtihat=Mukteza) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve benzeri durumlar için sonuçta ilgili dava konusuna bağlı olarak verdikleri özel yorumlu kararlardır. Kişi yada ko...

Ortak girişim nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış oldukları ortaklıklara (girişimlere) verilir. Genelde büyük ölçekli yatırım projelerinin ihalelerinde bu duruml...

Onay (Tasdik) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir resmi uygulama işini, üst makam ya da yetkili organın onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aynı evrak üzerinde ve uygun yerde bildirmesi işlemine denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders No...

Olur (Kabul) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Resmi uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişikliklerin üst makamca (çoğunlukla ita amirliğince) aynı teklif yazısı altında ayrılan yere isim, unvan, imza, t...

Nefaset nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla ya da parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hak edişlerinden kesilen para cezasına denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003....

Mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işlerine denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Y...

Muvafakatname nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eski...