Başlangıç » Nedir » Termodinamikte difüzyon

Termodinamikte difüzyon

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Termodinamikte difüzyon Termodinamik

Termodinamiğin ikinci yasası, dolaylı olarak; enerjinin ve maddenin evrende homojen olarak da­ğılma eğiliminde olduğunu söylüyor. Örneğin bir kibriti yaktığımızda, başlangıçta ucunda derli top­lu ve düzenli olan enerji, bir süre sonra tüm salo­na yayılarak darmadağınık bir hale geliyor. Mad­de de öyle; dumanı oluşturan moleküller, başlan­gıçta kibritin ucunda derli toplu ve düzenli iken, bir süre sonra salonun her tarafına, hemen hemen homojen bir şekilde dağılmış oluyor. Bu dağılma süreci, moleküllerin birbirleriyle çarpışmaları so­nucu, birbirlerine enerji aktarmaları veya yer de­ğiştirmeleri sonucu, yani “difüzyon” sayesinde ger­çekleşiyor. Bu türden olaylara 'tersinmez' olaylar deniyor. Çünkü olayın tersinin kendiliğinden yer aldığı, ör­neğin salona dağılmış olan enerji veya maddenin derlenip toparlanarak tekrar kibritin ucunda birik­tiği hiç görülemiyor. Bu ihtimal gerçekleşseydi eğer, böyle bir olayın 'tersinir' olduğu söylenirdi; çünkü tersi, yani bir önceki olay kendiliğinden yer alabilirdi.

Difüzyon türü tersinmez olaylar sonuç olarak, atom veya moleküllerin çarpışma süreçlerine bağlıdırlar. Bu çarpışmalar fiziksel açıdan tersine de yer alabilecek olduklarından, fizik yasaları tersinmez olayları yasaklamaz; sadece kendiliklerinden gerçekleşme olasılıklarının çok çok düşük olduğu­nu söyler. Örneğin, mutfak tezgahından yuvarla­nıp yere düşerek paramparça olan bir yumurtanın, kendiliğinden toparlanıp tezgahın üzerine sıçraya­rak tekrar eski haline gelmesi; fizik yasaları açısın­dan mümkün, fakat ihtimali çok düşük bir olaydır: yaklaşık 10-1000…

Kaynak: Prof. Dr. Vural Altın (Boğaziçi Üniversitesi, Nükleer Müh. Bölümü), Termodinamik ve Hayat: Neden ve Nasıl?, Bilim ve Teknik, Mayıs 2003.


2010-07-12