3 Mart 2010

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

Toplam Kalite Kontrol Yönetimi (TKKY) ya da Toplam Kalite Yönetimi (TKY) “Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile optimum maliyet düzeyinde önceden belirlenmiş olan müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tüm çalışanların katılım ve kendilerinden beklenen yükümlülükleri yerine getirmeleri yolu ile karşılanarak işletmenin toplam performansının iyileştirilmesi stratejisi” şeklinde tanımlanabilir. (JONES, Christopher, 1992)
TKY’nin geçmişteki yönetimden farklı olmasının nedeni dış etkilerdir. Yönetim, zaman içerisinde bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünüdür. Teoride yönetim bu şekilde tanımlanmasına rağmen pratikte uygulanmış ve yönetim sadece “sonuç odaklı” ve “sermaye odaklı” olarak değerlendirilmiştir [1]. Günümüzde şirketlerin yöneticileri ve yönetim kavramını süreç ve insan odaklı olarak değerlendirmeye ve bu kapsamda yönetim tekniklerini uygulamaya zorlamaktadır [2]. Yönetimde değişime etki eden dış etkilerden biri olan teknolojik sanayi devrimi ile başladı. Buhar makinasının keşfi ile insan gücünü üstünde bir kaynak yaratıldı. Bu devirde üretimdeki artış ile sağlanan yüksek gelir geniş taleplere dönüştü. İkinci dış etki ise, globalleşme ve rekabettir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda dünyadaki talep açığının, Avrupa ve Japonya’nın yeniden yapılanma sürecini başlatması, yeniden sanayi – ticaret yapılarını kurması sonucu, kapanmasını bu da globalleşme ve rekabetin ilk etkileri görülmesine neden oldu. Arz – talep dengesini kurulması 1960 –1970’li yılların sonunu bulmuştur [2]. 1980’li yıllarda ise denge tersine dönmüş arz fazlası oluşmuştur. Global pazarlarda yaşanan rekabetin oluşturduğu krizler, teknolojide yaşanan gelişmelerin ve bilgi toplumuna geçmemizin etkisiyle şirketleri yeniden yapılanmaya sürüklemiştir. Yeni yönetim anlayışında amaç kalitenin sağlanmasıdır. Bilginin en önemli sermaye olduğu günümüzde öncelik insan kalitesidir. KAIZEN’e göre “Bir işin üç yapı taşı donanım (hardware), uygulama kuralları (software) ve insandır (humanware). Ancak insan gücüne sahip olunduğunda hardware ve software’dan söz edilebilir”.TKY’nin felsefesi bu temel üzerine oturtulmuştur.
Kaynaklar:
1. İTÜ İşletme Mühendisleri Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, Toplam Kalite Yönetiminde Türkiye Perspektifi Uygulamalar, Sorunlar- Fırsatlar, Öneriler, İstanbul Üniform Matbaacılık, Eylül 1994, s. 11.
2. İTÜ İşletme Mühendisleri Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, s. 11.

 

Share

Beğenebilirsiniz...