3 Mart 2010

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamasından beklentiler nelerdir?

TKY Uygulanmaları sonucu elde edilecek kazanımlar TKY Uygulama Projesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Kurumsal açıdan;
Kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanımının sağlanması,
Çalışanların ekip çalışması anlayışı ile ve sürekli kendini yenileyerek, artı değer oluşturmada grup dinamizminin oluşturulması,
Öğrenen birey, öğrenen organizasyon felsefesinin yerleştirilmesi,
Bilgiye önem verilmesi, bilginin üretilmesi, paylaşılması yanında bilgi ve teknolojinin etkin kullanılması,
Hizmetin gerek üretiminde, gerekse tüketiminde rol alan “insana” değer verilmesi ve bireyin toplumla birlikte değerlendirilmesi,
Kurumsal anlamda demokratik kültürün oluşumuna katkıda bulunulması,
Süreçlerin rasyonelleştirilmesi,
Birimin süreçlerinin sürekli sorgulanarak hataların saptanması ve önlem alınması,
Hizmet sunumunun güvenilir ve güncel olmasının sağlanması,
Uygun bir kurum kültürünün oluşturulması,
Her kurumun kalite kurulu, kalite geliştirme ekibi ve kalite çemberleri aracılığı ile sorunların çözüm getirmelerinin sağlanması,
Birim çalışanları açısından ise;
Birim çalışanları arasında işbirliğine ve güvene dayalı bir anlayışın oluşturulması,
Birim içi koordinasyon sağlanarak, çalışanların birbirlerini hizmet sunumundan yararlanan bireyler olarak görmelerinin özendirilmesi ve iç müşteri bilincinin geliştirilmesi,
Bilgi akışı ve katılımcılıkla iş doyumunun sağlanması,
Karar verme yetki ve sorumluluk almanın özendirilmesi,
Açık ve objektif bir değerlendirme yapılarak, personelin eksiklerini görmeleri ve kendilerini yetiştirmeleri hedeflenmektedir.
Kaynak: H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmen), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...