Başlangıç » Nedir » Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Posted by: Akif AKBULUT 18 Nisan 2010 Yorum Yaz

Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Tasarım
İşletme politikası
İşletme sahipleri veya üst yönetim grubu aynı ürünleri rakiplerinden daha ucuza verme politi­kasını benimsemişse, tasarımda düşük maliyet etkeni ön plana geçer. Bazı firmalar maliyeti, satış fiyatının çok üstünde olan mamuller üretirler. Bundan amaç, firmanın kamuoyundakiprestijini yüksek tutmak ve böylece asıl ağırlığı taşıyan diğer ürünle­ri rahatça satabilmektedir.
Duyarlı ve güvenilir ürün üretmek, enflasyonist ortamda ürünün fiyatını genel fiyat artışının al­tında tutmak, tamir-bakım garantisi vermek gibi çe­şitli yönetim politikaları tasarımı doğrudan etkiler.
Tüketici için en iyi ürün: ne en dayanıklısı, ne en ucuzu, ne de en gösterişlisidir. Tüketici ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayacak en ucuz ürünü ister ki bu da uygun fiyat – kalite dengesinin tasarı­ma yerleştirilmesi ile gerçekleşebilir
Pazarlama olanakları
Giderek artan sayıda firmanın ülke içi ve farklı ülke pazarlarında kendilerine pay almaya ça­lıştığı rekabet koşullarında, satılan ürünlerin niteli­ği kadar bunların nasıl bir organizasyon ile (pazar­lama) müşterilere ulaştırıldığı da bir tasarım ve re­kabet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobilya. dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerinde otur­ma, depolama ve sergileme gibi temel fonksiyonların yerine getirmesi ile ve yüksek tasarım girdisi ile küresel ürünlerin bir örneğidir.
Pazar ve pazarlama kavramlarının içerdiği bütün unsurlar ürün tasarımını yakından ilgilendirenler öncelik taşır. Pazarın ve pazarda ya­şanan sorunların yönlendirdiği, bu sorunları pazar­lama ve tasarımdaki yaratıcı çözümleri ile fırsatlara dönüştürebilmek önemlidir
Üretilmesi düşünülen mamule ne kadar talep olacaktır?
Rakiplerin yerleşmiş bulunduğu bir pazarda firmanın pay ne olabilir?
Gelecek yıllarda talep nasıl olabilir?
Şimdiye kadar mevcut olmayan bir mamule talep yaratılabilir mi?
Mamulden istenilen ve beklenilen nedir?
Bütün bu sorulara cevaplar araştırılır ve bul­gular değerlendirilerek ürün tasarımı gerçekleşir yeni ürün onaya çıkarılır. Pazar koşullarını etkilemek ve bir kısmını işletmenin kontrolü altında tutmak amacıyla uygulanan en etkin faaliyet reklamdır. Etkili reklamlar ve kataloglar ile ürün tanıtılır, teknik bilgiler verilir.
Mamulün (ürünün) özellikleri
Kulanım yerinde bir ürünün fonksiyon veya fonksiyonlarını beğeni ile yerine getirebilmesi için ürüne kazandırılmış özellikler ve bu özelliklerin yarattığı faydaların bir ölçüsü” bir ürünün değeri olarak tanımlanır. Bu özellikler ürüne, ürün (ma­mul) tasarımınıda içine alanüretim süreci içinde kazandırılır. Bir ürünün özelliklerini ilgilendiren ta­sarım faktörlerinin bir arada bulundurulması gerekir. Bu faktörler şunlardır:
Fonksiyonluk
Güvenilirlik
Sağlamlık
Estetik
Emniyet
Ekonomik analizler
Ekonomik analizler yapılırken yanıt bulun­ması gereken sorular şunlardır:
Ürünün üretimi için gerekli yatırım ne ka­dardır?
Muhtemel satış fiyatı ile rekabete dayan­mak mümkün müdür?
Ürünün tahmini satış miktarı ne olacaktır?
En az üretilmesi gereken miktar nedir?
Tasarım aşamasında, yukarıdaki sorulara karşılık alınan kararlar dikkate alınarak pazar payı­nı arttırma ve imalat maliyetini düşürme olanakları da araştırılır. Satış fiyatlarında ayarlamalar, pazar daraltma veya genişletme, satış ve reklam organi­zasyonları vs. konularda piyasa şartlarına uygun yapılacak çalışmaların yanında en geçerli ve tutarlı politika, işletmenin verimlilik anlayışına dayalı ola­rak maliyeti düşürülmesine yönelik çalışmalardır. Maliyet düştükçe talep artacaktır. Talep arttıkça ye­ni yöntem ve araçlar devreye girecektir.
Üretim olanakları
Tasarımda göz önünde bulundurulması gere­ken en önemli faktörlerden birisi üretilebilir olma­sıdır. Mevcut imkânlarla üretilemeyecek bir tasarım çalışmasının verimli bir çalışma olmayacağı açıktır. Ortaya çıkarılan tasarımın gerçekleştirilmesi malzeme ve özelliklerine, işleme teknikleri ve üretim tekniklerine bağlıdır. Bu nedenlerle mevcut makineler, alet ve özelliklerinin bilinmesi personel nitelikleri ve uygulama bilgileri tasarınım sonuçlandırılması bakımından önemlidir.
 GÖKTAŞ, A., “Grup Mobilya Tasarımı Ders Notları”, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Simav, 2000.


2010-04-18