Başlangıç » Nedir » Ürüner sisteme ilişkin temel terimler

Ürüner sisteme ilişkin temel terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Ürüner sisteme ilişkin temel terimler Tıp
Üriner sistem; idrarın oluşması, taşınması, toplanması ve dışarıya atılmasında görev alan organlardan oluşur. Bu organlar; böbrekler (renes), idrar boruları (ureter), idrar kesesi (vesica urinaria) ve idrar yolu (urethra)’dur. İdrar, böbreklerde oluşur. Diğer organlar idrarı taşıma, depolama ve dışarı atmada görevlidir.
Acute tubulointerstitial nephritis: Çoğunlukla ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumunun neden olduğu bir akut böbrek yetmezliği sendromu.
Akut böbrek yetmezliği: Kısa sürede oligüri ya da anüriye azoteminin eşlik ettiği tablo. Dialysis: Bir çözeltinin içerisinde elementlerin yarı geçirgen bir membranın bir yanından öbür yanına difüzyon yoluyla geçirilerek ayrılması.
Anuria: İdrar yapamama.
Atnalı böbrek: Her iki böbreğin normal konumlarını alamayarak alt uçlarından birleşmeleri sonucu oluşan doğumsal bir anomalidir.
Chronic tubulointerstitial nephropathy: Tubulointerstisyel alandaki lezyonların ön planda olduğu kronik böbrek hastalığı tablosu.
Corpusculum renalis: Böbrek cisimciği.
Cortex renalis: Korteks.
Cyst: İdrar kesesi.
Cystectomy: İdrar kesesinin çıkarılması.
Cystitis: İdrar kesesi iltihabı.
Cystography: Kontras bir madde ile doldurulan idrar kesesinin radyografisi.
Cystolithotomy: İdrar kesesindeki taşların ameliyatla alınması.
Cystoscopy: Fiberoptik bir aletle idrar kesesinin incelenmesi.
Cystotomy: İdrar kesesinin açılarak içinden patolojik materyalin çıkarılması.
Dysuria: Ağrılı idrar yapma.
Enkontinens: İdrar kaçırma.
Epispadias: Üretranın penisin dorsaline açılması.
Fanconi syndrome: Glikozüri, fosfatürl, aminoasitüri ve bikarbonat kaybı ile belirlenen çoğu zaman sistinozis ile birlikte olan kalıtsal ya da edinilen bir hastalık.
Glomerulonephritis: Glomerüllerin iltihabı.
Glomerulus: Böbreğin korteks katmanında bulunur.
Glycosuria: İdrarda şeker bulunması.
Hematuria: İdrarda kan bulunması.
Hemodialysis: Toksik maddelerin hemodiyaliz aygıtları ve sıvıları aracılığı ile kandan uzaklaştırılması.
Hilum renale: Böbreğin ortasında ve böbreğe giren çıkan oluşumların olduğu göbek bölgesi.
Hydronephrosis: Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi.
Hypernephroma: Böbrek üstü korteksinden meydana gelen tümör.
Hypospadias: Üretranın penisin ventraline açılması.
İdrar kesesi çıkışının kontraktürü: İdrar kesesi çıkışında tıkanıklık olması.
İdrar kesesi divertikülü: İdrar kesesi duvarının dışa doğru ceplenmesidir.
İdrar kesesi ekstrofisi: İdrar kesesinin karın ön duvarına açıldığı ağır bir anomali.
Kronik böbrek yetmezliği: Böbreğin filtrasyon ve düzenleme işlevlerinde bozulma ve yetmezliğe yol açan çok sayıda patolojik duruma bağlı olarak ortaya çıkan tablo.
Medulla renalis: Böbreğin iki katmanından içte ve hiluma yakın olanı.
Medullar sünger böbrek: Toplayıcı tubulusların doğuştan kistik genişlemesiyle sonuçlanan tubulus ektazisi veya displazisi.
Nephrectomy: Böbreğin çıkarılması.
Nephrogenic: Böbrek tubuluslarının antidiüretik hormona (ADH) duyarsız olması.
Nephrolithiasis: Böbreklerde taş olması.
Nephrolithotomy: Böbrekte bulunan taşların ameliyatla alınması.
Nephron: Böbrek cisimciği ile başlayan borucuklardan yapılan en küçük yapısal birim.
Nephros: Böbrek.
Nephrostomy: Böbreğin bir tüp aracılığıyla deriyle ağızlaştırılması.
Nephrotic syndrome: Ödem
Nephrotomy: Böbreğin açılarak operasyon yapılması, örneğin taşların çıkarılması.
Nocturia: Geceleri idrara çıkma.
Nocturnal enuresis: Uykuda idrar tutamama.
Oedema: Hücreler arası aralıklarda aşırı sıvı toplanmasına bağlı olarak vücudun bir bölümünün şişmesi.
Oliguria: Seyrek idrar yapma, idrar azalması.
Organa urinaria : Üriner organlar.
Pelvis renalis: Böbrekte boşaltma borularının açıldıkları geniş boşluk.
Peritoneal dialysis: Toksik maddelerin periton yolu kullanılarak vücuttan uzaklaştırılması.
Pneumaturia: İdrarla gaz çıkartılması.
Polyuria: Sık idrar yapma, idrar çokluğu.
Proteinuria: İdrarda protein bulunması.
Pyelonephritis: Böbrek pelvis ve parankim dokusunun iltihabıdır.
Ren: Böbrek.
Renal agenesis: Böbreğin oluşamaması.
Renal ectopia: Böbreğin normal yerinin dışında bir yerde olması.
Renal glucosuria: Kan glikoz düzeyi normal veya düşük olmasına rağmen idrara glikoz çıkarılması.
Renal transplantation: Böbrek nakli, hasta böbreğin çıkarılarak yerine sağlıklı böbreğin nakledilmesi.
Retention of urine: İdrar retansiyonu.
Stranguria: Damla damla ve ağrılı idrar yapma.
Suprapubik kateterizasyon: Suprapubik bölgeden idrar kesesine bir kateter yerleştirilerek idrar kesesinin boşaltılmasının sağlanması.
Toxic nephropathy: Böbrekte ilaç, yenilen içilen, absorbe edilen veya solunan kimyasal ya da biyolojik bir madde tarafından oluşturulan morfolojik veya fonksiyonel değişiklik.
Tubulus renalis: Böbrek borucuğu.
Ureter: Pelvis renalis ile idrar kesesi arasında uzanan ince boru.
Urethra feminina: Kadın uretrası.
Urethra masculina: Erkek uretrası.
Urethritis: Üretranın iltihabı.
Üriner tenesmus: İdrarını yaptığı halde hala idrar yapma gereksinimini duyma.
Vesica urinaria: Mesane.
Vesicoureteral reflux: İdrar kesesindeki idrarın üretere geri kaçması.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-14