Başlangıç » Etiket Arşivi Siyaset (page 10)

Tag Archives: Siyaset

Toplantı yetersayısı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM Genel Kurulu ile komisyonların toplantıya başlayabilmeleri ve tespiti istendiğinde toplantıyı sürdürebilmeleri için gerekli olan en az milletvekili sayısıdır. Bu sayı Genel Kurul için 184, komisyonlar için üye tamsayısının 1/3’üdür. Kaynak: “Yas...

Alt komisyon nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detaylı incelemek amacıyla komisyondaki üye dağılımı dikkate alınarak oluşturulan küçük çalışma gruplarıdır. Alt komisyon metni veya raporu komisyon açısından bağlayıcı olmamakla birlikte uyg...

Genel görüşme nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. Bu kapsamda önemli toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve dış politika konuları üzerinde genel görüşme açıldığı görülmektedir. Kaynak: “Yasama Teri...

Kanunlar Dergisi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir yasama yılında çıkarılan tüm kanunlar ile o yasama yılında kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararlarını gösteren süreli yayındır. Dergi’de bir kanuna esas işin teklif mi yoksa tasarı mı olduğu, bunların hangi komisyonlarda görüşüld...

Meclis Soruşturması nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanmalarını gerektiren bir durum olup olmadığının bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturulmasıdır. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sites...

Tutanak Dergisi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir sistem içerisinde kayda alınan ve deşifre edilen Genel Kurul’da yapılan konuşmaların ve okunan evrakların tutanaklarının belirli esaslar dahilinde düzenlenmesi suretiyle oluşturulan süreli yayındır. Tutanak Dergisi’nde ayrıca, geçen tutan...

Ana bina nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM Genel Kurulu salonunun bulunduğu Meclis binasıdır. Bu binada ayrıca, siyasi parti grupları ve komisyonların toplantı salonları ile siyasi parti grupları, Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon başkanlarının makam odaları ve Kütüphane bulunmaktadır...

Genel Kurul nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve karara bağlandığı üst organdır. Genel Kurul Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15:00-19:00 saatleri arasında çalışır. Ancak, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Ge...

Kanunlar Külliyatı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nitelikte nizamnamelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan kanunların bir arada görüldüğü ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce hazırl...

Muhalefet şerhi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Komisyonca kabul edilen rapor hakkında çekimser veya aykırı görüşe sahip komisyon üyelerince verilen ve komisyon raporuna eklenen yazılı şerhlerdir. Raporun imza sirkülerinde bu üyelerin adlarının altında “çekimser” veya “muhalif” şeklinde ibareler y...

Üye tamsayısı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Anayasa’da belirlenen toplam milletvekili sayısı olup, 550’dir. Çeşitli nedenlerle Meclis üyeliklerinde boşalma olması bu sayıyı değiştirmez. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Genel seçim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Anayasanın 77 nci maddesine göre 4 yılda bir yapılan milletvekili seçimidir. Tek dereceli olup nispi temsil sistemine göre, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetimi ve denetimi altında yapılır. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pd...