Tagged: Tarih

Tarih

Centurıa Nedir?

Centurıa  ‘Patrici’ ya da ‘Pleb’, her sınıftan insanın servet dilimlerinin ölçüt olarak alınarak beş sınıfa ayrıldığı toplumsal ve askeri örgütlenme...

Tarih

Dorlar Nedir?

Dorlar  Yunanistan’ın kuzeybatısından gelen  Yunan kabilesine verilen ad. M.Ö. XII. yüzyılda Güney Yunanistan’ın büyük bir bölümünü istila etmişlerdir.  En ünlü...

Tarih

Comıtıa Centurıata Nedir?

Comıtıa Centurıata  Roma’nın cumhuriyet olduğu dönemde, savaş ve barışa karar vermek ve ‘Imperium’ yetkisine sahip konsülleri seçmek de dahil olmak...

Tarih

Teogoni Nedir?

Teogoni  Tanrıların doğumu ve soy kütüğüne verilen ad.

Tarih

İonlar Nedir?

İonlar  Yunanistan’ın orta ve kuzey kesimlerinde yaşayan ve Dor fetihlerini yol olmadan atlatan halka verilen ad. İonların bir bölümü Anadolu’nun...

Tarih

Anta Nedir?

Anta  Bir tapınakta naos yan duvarlarının ucunda yer alan pilastr’a verilen ad. Bir başka deyimle, tapınakların cella duvarlarının iki yanından ileriye doğru uzanan çıkıntıların ucunda yeralan,...

Tarih

Allogenler Nedir?

Allogenler  Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip olan kişilere verilen ad.

Tarih

Trırem Nedir?

Trırem  Üç sıralı Yunan kadırgasına verilen ad.

Tarih

Monogenesıs (Tekkökencilik) Nedir?

Monogenesıs (Tekkökencilik)  İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokkökencilik(Poligenesis)’tir.

Tarih

Strategos Nedir?

Strategos  Atina ordusunda donanma komutanlarıne verilen ad.