Başlangıç » Nedir » Limitet şirket ortaklarının hakları

Limitet şirket ortaklarının hakları

Posted by: Faruk ŞENEL 4 Nisan 2010 Yorum Yaz

Limitet şirket ortaklarının hakları Hukuk
1. Malvarlıksal Hakları
Kar Payı Hakkı: Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça ortaklar, sermaye koyma borçlarını yerine getirdikleri oranda, yıllık bilançoya göre elde edilmiş olan safi kardan pay alırlar.
Tasfiye Payı Hakkı: Ortaklığın tasfiyesinin icrası sonucunda arta kalan mal varlığı ortaklar arasında  paylaştırılır. Ortaklık sözleşmesinde farklı bir sistem öngörülmemiş ise, bu konuda paylar, esas alınır.
Yeni Pay Alma Hakkı: Esas sözleşmede yada artırma kararında aksine hüküm yoksa her ortak sermayesi oranında yeni pay alma hakkına sahiptir..
· Edimlerin ve Sorumluluğun genişletilmesi halinde veto hakkı.
Ortaklık Payının devredilebilirliği üzerindeki hak.
2. Katılma Hakları
· Genel Kurula Katılma Hakkı: Her ortak genel kurula katılabilir, öneride bulunabilir ve tartışabilir.
Oy Hakkı: Ortaklık esas sözleşmesinde aksine hüküm yoksa her ortağın oy hakkı esas-temel sermaye tutarına göre hesaplanır. Her 25.000.000 TL bir oy hakkı verir.
İdare Hakkı: Aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla ortaklık işlerini idareye yetkili ve bununla görevlidirler.
3. Koruyucu Haklar
İptal Davası Açabilme Hakkı: Ortaklar, ortaklar kurulu kararları aleyhine iptal davası açabilirler.
Denetleme Hakkı: Ortakların sayısı 20’yi aşan Limitet Ortaklıklar da bir veya birden fazla denetçi bulunur. Ortakların sayısı yirmi yada yirmiden az olan Limitet Ortaklıklarda ise eğer idare hak ve görevi bütün ortaklara ait değilse, yönetici olmayan ortaklar ortaklık işlerinin nasıl gittiği hakkında şahsen bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, evrakını incelemeye ve kendisine Limitet Ortaklığın mali durumu hakkında bir, özet çıkarmaya yetkilidirler.
Ortaklıktan Çıkma Hakkı
Başka Ortağın Çıkarılmasını İsteme Hakkı
Haklı Sebepler ile Ortaklığın Feshini isteme Hakkı
Azlık Hakkı
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”,  İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.2010-04-04