12 Temmuz 2010

Vitaminlerin Keşfi/Tarihi

Beslenme
Beslenme

Hastalıkların tedavisinde diyetin yeri ve önemi, diyetle hastalıklar arasında ku­rulan ilişki, antik çağlara kadar uzanır. Hastalıkların ortaya çıkmasında diyetin yeri ve önemi tarih boyunca insanların il­gisini çekti ve onları arayışlara yöneltti. “En iyi doktor diyettir”, “Can boğazdan gelir” gibi ifadelerin zamanımızda da halk arasında kullanılması, toplum hafı­zasındaki diyetin önemini çok güzel açık­lıyor. Her ne kadar vitaminler konusundaki bilimsel bilgi ve araştırmalar 20. yüzyıl öncesinden başlamış olsa da, kimyasal yapılarının ve biyolojik önemlerinin orta­ya çıkması 20. yüzyılın başından ortalarına kadar geçen dönemi kapsar. Bu yüz­den de biyolojik bilimlerin tarihinde bu döneme bazı araştırmacılar “vitamin ça­ğı” adını vermişler. Bu dönemde onlarca araştırmacı ve bilim adamı, başarılı vita­min araştırmalarından ötürü Nobel Ödü­lü aldılar.

1950’li yıllardan sonra vitamin araştır­macıları, vitaminlerin insan ve hayvan sağlığındaki bilinen önemlerinin yanın­da, mikroorganizmalar için de beslenme faktörü olduğunu ortaya çıkardı.

Önceleri, besinlerle insanların gerek­sinim duydukları tüm vitaminleri alabil­dikleri ve sağlıklı bireyler için fazladan vitamin takviyesine ihtiyaç olmadığı gö­rüşü ağırlıktaydı. Zamanımızdaysa, bu görüş değişerek insanlar eskiye göre da­ha çok vitamin tüketmeye başladılar. Bu nedenle, diğer besinsel faktörlerin (mine­raller gibi) yanında vitamin üretimi de, ilaç üretiminde önemli bir sektöre dönüş­tü. Vitaminlerin gerek tekli, gerekse de çoklu hazırlanan preparatları, özellikle de ekonomik ve teknolojik açıdan geliş­miş olan ülkelerin ilgili bilimsel kuruluş­larının RDA (günlük alınması gereken) önerileri doğrultusunda kitlelerin yoğun kullanımına sunuldu. Zamanımızda vita­min sektörü, ilaç endüstrisi içinde önem­li bir yer işgal etmekte ve sağlık harca­malarındaki payı da gittikçe artmakta. Son 15-20 yıl içinde özellikle vitaminle­rin, yaşlılık, kronik ilaç kullanımı ve bir­çok hastalığın tedavisine olan olumlu katkıları bilimsel araştırmalara konu ol­duğu gibi, insanların da yoğun ilgisini çe­kiyor.

Kaynak: Prof. Dr. Cemil Çelik (TÜBİTAK Başkan Danışmanı), “Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri – Vitaminler”,  Bilim ve Teknik, Mart 2005. 

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...