Başlangıç » Nedir » Kamu yönetiminde etik

Kamu yönetiminde etik

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kamu yönetiminde etik İşletme
Yönetim sürekli olarak, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı bu kararları herkesin yararına olacak biçimde uygulamayı, örgütsel ve bireysel gereksinimlerin karşılanmasını, çatışmaların kurum ve çalışanların yararlarını gözetecek şekilde çözümlenmesini, iş yükünün adil paylaştırılmasını, çalışanların objektif kriterlere göre değerlendirilmesini, kurum kaynaklarının kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere verimli kullanılmasını, hakların ve sorumlulukların adil paylaşılmasını gerektirir.
“Türk Sanayicileri ve işadamları Derneğinin “Devlette etikten etik devlete; kamu yönetiminde etik” başlıklı raporunda;
“Kamu yönetiminde etik davranış ilkelerinin benimsenmesi öncelikle çağdaş demokratik ülkelerde kabul edilen etik sisteminin unsurlarının iyi anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Etik en basit tanımıyla insan ilişkilerinde iyi veya doğru ya da kötü veya yanlış olarak adlandırdığımız değer yargılarını inceler. Günümüzde etik ilkeler mevzuat ve etik davranış kodlarında yazılı hale getirilip, yaptırımlara bağlanılarak sistemleştirilmektedir.
Kamu yönetiminde kontrol edilemeyen tek unsur kişisel bütünlüktür. Kamu çalışanlarının kişisel etik değerleri büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni kamu adına kamu gücünü kullanma rolünü üstlenmeleridir. Sahip olmaları gereken kişisel etik özellikler, diğer vatandaşlara göre daha üstün olmalıdır. Bir diğer önemli konu kamu çalışanlarının tabi oldukları mesleki etik değerler ve bunların en önemlisi profesyonelliktir. Profesyonellik yüksek düzeyde eğitim ve uzmanlıktan çok daha öte bir kavramdır. Mesleki kültür kamu görevlilerinin kamusal kararları belli bir ahlaki muhakeme sonucunda vermelerini gerekli kılar. Kamu görevinin ifası sırasında vatandaşlarla etkileşimde bulunmak ve karar alma sürecinde kamu oyununun fikrini almak; kamu yönetiminde etik bilincin yerleşmesi ve halkın sektörüne güveninin sağlanması açısından gerekli görülmekte ve mesleki etiğin bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03