4 Ekim 2010

Müzik eğitimi ve öğretimi

Müzik
Müzik

İnsanların yaşantısında vazgeçilmez bir yere sahip olan müzik,müzik (1997, s. 10) tarafından “duygu, düşünce, tasarım ve itasarımeri, belirli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan estetik bir bütündür” biçiminde tarif edilmiştir.

İnsan hayatında müzik, eğitim alanı ve aracıdır. Eğitimeğitim olarak müzik, insanın hem zihinsel, hem duyuşsal, hem de kas yönünden bir bütün olarak gelişimini sağlayıcı bir özelliğe sahiptir.

“Antik çağdan bu yana düşünürler, doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar ve eğitimciler, bireyin zihinsel ve fiziksel gelişiminde müziğin önemli yeri olduğunu, eğitim ve tedavi açısından da büyük değer taşıdığını savunmuşlardır. W. Horward‟ın dediği gibi “müziksel bir etkinlik davranışlarımız üzerine ani bir etki yaratmaktadır” (Yavuzer, 1996:220)Müzik eğitimi ülkemizde genel-özengen-mesleki olmak üzere üç şekilde yürütülmektedir.

“Genel müzik eğitimi, iş-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program türü ne olursa olsun, ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, her yaşta herkese yönelik olup, sağlıklı ve dengeli bir „insanca yaşam‟ için gerekli asgari-ortak genel müzik kültürünü kazandırmayı amaçlar” (Uçan, 1997, s. 31). “Özengen müzik eğitiüziğe ya da müziğin belli bir dalına özengence(amatörce) ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp geliştirmek için gerekli müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlar” (a.g.e.). “Mesleki müzik eğitimi, müzik alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını, o bütün, kol ya da dal ile ilgili bir işi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme olasılığı bulunan ya da öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere yönelik olup, dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve birikimi kazandırmayı amaçlar” (a.g.e., s. 32)

Ülkemizde genel müzik eğitimi ilköğretim 1. kademede genellikle sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu yüzden sınıf öğretmenliği bölümlerindeki müzik derslerinin bir sınıf öğretmeninin mesleki yeterlilikleri düşünüldüğünde önemi büyüktür. Müzik eğitimi her dönemde çocukların bedensel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinde önemli roller oynamaktadır.

“Müzik, eğitimin değişik alanlarında ve düzeylerinde öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran ya da sağlamlaştıran bir araçtır. Ġlköğretim çağı çocuğunun yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik; ilköğretimde sağlam bir eğitim temeli, anlamlı bir eğitim boyutu, kullanışlı bir eğitim aracı, etkili bir eğitim yöntemi ve önemli bir eğitim alanıdır” (a.g.e., s. 13-14).

Kaynak: Dolunay Akgül Barış, Ebru Özata, “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 18, 27- 4, Aralık 2009.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...