4 Ekim 2010

Milli Eğitim’de müzik eğitimi ve öğretimi

Müzik
Müzik

Bu temel amaçtan hareketle, bilim ve tekniğin özünü oluşturacak Sanat EğitimEğitime, önemi günümüz eğitim anlayışımız içerisinde gittikçe daha fazla yer almaktadır. Sanat Eğitiminin en önemli kollarından biri de Müzik Eğitimi ve ÖğretiMüzik. Yıldız (2002, s. 14)’da Müzik Öğretimini “içsel bir süreç ve ürün olan müziksel öğrenmeleri destekleyen ve sağlayan dışsal olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir” şeklinde açıklamıştır.

Ülkemizdeki okulların ders programları içerisinde öğrencilerin psikomotor (devinişsel) davranışlarının gelişmesine katkı sağlayacak olan müzik ders saatleri, günümüz eğitim sisteminde özelliğine göre farklı yapıda olan liselerde ders programına göre farklılık göstermekte olup bunun yanında, ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda haftada ikişer saat, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda haftada birer saat m Müzik Eğitimi yapılmaktadır. Müzik öğretmeni sayısı yeterli olan bölgelerde 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflara branş öğretmeni, 1, 2 ve 3. sınıflara ise sınıf öğretmeni girmektedir. Ancak branş öğretmenin sayı olarak yetersiz olduğu okullarda sınıf öğretmeni 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların müzik dersine girebilmektedir. Sınıf öğretmenlerinin, programda bulunan müzik dersini istenilen düzeyde yapabilmesi için müzik ile ilgili bazı temel bilgilere ve özelliklere sahip olması gerekir. İlköğretim çağındaki bir öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve özellikle psikomotor (devinişsel) alandaki gelişimi çok önemlidir. “Öyleyse, müzik eğitimi, özellikle ilköğretim döneminde göz ardı edilmeden ele alınmalı, örgün ve yaygın eğitim bütünü içinde, tamamlayıcı, destekleyici, yaratıcılığa ve ileriye götürücü işlevini kesinlikle yerine getirmelidir” (Yıldız, 2002, s. 14). Öğrencilerin, sınıf öğretmenlerinden müzik alanında yeterli bilgi ve birikimi alabilmeleri için, sınıf öğretmeninin lisans döneminde yeterli bir eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. İnsanlara, küçük yaşlarda el ve düşünme becerileri kazandırmak çok önemlidir. Daha büyük yaşlardaki insanlara el ve düşünme becerilerini kazandırmak daha zor olduğu için, ilköğretim düzeyinde müzik eğitimi ile bu becerilerin kazandırılması daha kolaydır. Çünkü fiziksel yapı becerilerin kazandırılmasında etkilidir. Bu yaşlardaki çocukların algılama düzeyleri ve bellekleri daha güçlüdür. Bu dönemde sınıf öğretmenlerine çok büyük görev düşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin de bu sorumlulukların altından kalkabilmesi için, lisans döneminde müzik eğitimi ve öğretimi konusunda yeterli eğitime sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca zaman içinde de kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekmektedir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun 43. maddesinde “Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır” (MEB, 1739 Sayılı Kanun). Bu çerçevede, sınıf öğretmeni adayları lisans döneminde aldıkları eğitim doğrultusunda son sınıfta MEB‟e bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar. Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının lisans programında aldıkları müzik ve müzik öğretimi derslerinin son sınıf öğretmenlik uygulamalarındaki yansımalarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Kaynak: Dolunay Akgül Barış, Ebru Özata, “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 18, 27- 4, Aralık 2009.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...