Günlük Arşiv: Mart 11, 2019

Hukuk

Defi Nedir?

Taraflardan birinin, hususiyle müddeialeyhin kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için bavurduğu her türü vasıta.

Hukuk

Atıf Nedir?

Yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

Hukuk

Mal Nedir?

Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

Hukuk

Hukuk Nedir?

İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler...

Hukuk

Istidlâl Nedir?

Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama